Покупка на имот

Процедура Закупуване на имот

  1. Разгледайте нашия сайт и изберете имот или имоти, които Ви интересуват.
  2. Моля да ни информирате предварително за желанието си да посетите имотите, които сте избрали. Свържете се с нас, за да обсъдим и определим датата и часа за оглед на желаните обекти.
  3. Наша грижа е цялостната огранизация на огледа. От Вас се иска само да се срещнем в предварително уговореното време.
  4. За огледа са Ви необходими само лични документи и известна сума пари, при условие, че желаете веднага да дадете депозит за определен имот.
  5. Резервиране на имот – трябва да се заплати депозит ( минимум 2000 Евро), който в последствие при отказ от Ваша страна не се възстановява. Депозитът гарантира, че имотът, който сте харесали, няма да бъде предлаган на други клиенти.
  6. Подписване на предварителен договор -  в него се определят сроковете и размерът на плащанията до приключване на сделката.
  7. Оформяне на сделката по придобиване на недвижим имот- сделката се изповядва от нотариус

Необходими документи от страна на купувача:

- Валиден паспорт

- ДЕКЛАРАЦИЯ за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност. 

- Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) за липса на просрочени данъчни задължения

При закупуване на имота от юридическо лице са необходими документи за регистрация на юридическото лице.

  Разходи при покупка на недвижим имот

• Цената на недвижимия имот;

• Комисионна за фирмата посредник;

• Местен данък -  между 2-3 % от цената, посочена в нотариалния акт (размерът на данъка се определя от общината, в която се намира имотът, обект на прокупко-продажбата)

• Нотариални такси (в зависимост от удостоверявания материален интерес)

Такса за вписване - 0.1% от продажната стойност на имота

• Заплащане за регистрация на фирмата ( ако е необходимо регистриране на фирма за придобиване на недвижими имоти)

След приключване на сделката при нотариус следва  вписване на нотариалния акт в имотния регистър.

 Ако нямате възможност да присъствате на изповядване на покупко-продажбата при нотариус, ние Ви предлагаме възможност нашите адвокати да подготвят пълномощни  за да Ви представляваме при завършване на сделката.