Акт 14,15,16

Образец Акт 14 за приемане на конструкцията, образец Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа и образец Акт 16 за установяване на годност на строежа и въвеждане в експлоатация – това са най-основните етапи при строежа на една сграда.

Процедурата за издаване на отделните актове в хода на строителството е описана в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изискванията са различни в зависимост от категорията на обекта.

Целта на издаването на тези документи е всички обстоятелства, свързани със строежа на обекта като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, да се контролират  и извършват в съответствие с действащото в България законодателство.

Акт 14 - Акт за приемане на конструкцията (приложение № 14) - съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;

 

Акт 15 - констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;

в) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;

 

Акт 16 - протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна;

Акт 16 не се издава, ако бъде открито несъответствие между реалното изпълнение на строителните работи и одобрените проекти.

Липсата на издадено разрешение за експлоатация на сграда обикновено показва, че нещо в изпълнението на сградата или в документацията не е наред. Това може да са несъответствия между одобрени проекти и изпълнение на строителството, неправомерно изградени структури без документация, липса на документация за изпозваните материали и т.н.

Ето защо, ние Ви съветваме да купувате само готови недвижими имоти с всички необходими разрешителни или по време на строителството да осъществявате непрекъснат контрол върху процеса на издаване на необходимите за сградата разрешителни.