Облагане на доходи

- Данък върху недвижимите имоти - Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е данъчната оценка на имота. Ставката на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници  от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗМДТ(Закон за местни данъци и такси) за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в двумесечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

- Такса за битови отпадъци - 0.15 - 0.25% от данъчната стойност на обекта, определя се в зависимост от местоположението на обекта. Трябва  да бъде платена едновременно с данъка върху недвижимите имоти.

Ако се заплати наведнъж до 31 март се ползва  5% отстъпка. Може да се заплати и на 4 равни вноски до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и 30 ноември.

В затворените жилищни комплекси се предлагат услуги, които включват охрана , почистване на територията на комплекса, почистване на апартаментите, поддръжка и ремонт на общите части, поддръжка на басейна и т.н., за които също се заплаща определена  такса на квадратен метър.

 Видове данъци:

1 .Данък Печалба-  10%. Заплаща се към републиканския бюджет. Заплаща се авансово всеки месец до 15 число в размер 1/12 от печалбата за предходната година. В края на годината в зависимост от действителната печалба се прави корекция  

- Ако печалбата е повече от миналата година, се внася разликата;

- Ако печалбата е по-ниска в сравнение с миналата година, остатъкът отива за компенсиране срещу бъдещи плащания с лихва в определен от БНБ размер. Нови фирми и фирмите, които са имали загуби през изминалата година, правят месечните си вноски въз основа на действителната печалба от предходния.

 

2. Данък върху добавената стойност(ДДС): 20%

ДДС в туризма -  7%

Покупката и продажбата на земеделска земя не подлежат на облагане с ДДС.

ДДС плащат фирми с годишен оборот  над 50 000 лева.

 

3.Данък върху автомобилите: данък плащат юридически лица и физически лица - собственици на превозните средства. Размерът на данъка зависи от мощността на двигателя и годината на производство:

- До 50 к.с. - 0.25 лева / Hp,

- 50-75 к.с. -  0.30 лева / Hp,

- 75-100 к.с. -  0.40 лева / Hp,

- 100-150 к.с. -  0.80 лева / Hp,

- Над 150 к.с. - 0.90 лева / Hp.

Получената сума се умножава по коефициент:

- година на производство до 31.12.1991. - 1

- произведени след 01.01.1992 до 31.12.2000. - 1,5

- За произведени  след 01.01.2001 г. - 2.8.

За превозни средства с двигател до 100 к.с., оборудван с катализатор, данъкът се намалява с 50%.

4. Данъчно облагане на физически лица:

Данък върху доходите на физическите лица е 10%.

Всички български граждани и чужденци, живеещи в България плащат данъци върху дохода. В случаите, когато лицата са постоянни жители на България (включително и чужденци, живеещи в България повече от 183 дни годишно), данъкът се начислява върху доходите, получени в България и в чужбина. Чуждестранни лица, които живеят в България за по-малко 183 дни в годината, плащат данък върху доходите, получени само в България. Данъкът се внася до 30 април.

Данък на доходите от дивиденти - 5%