Юридически услуги

 „Домино България” Ви предлага широк спектър от услуги, свързани с правното обслужване на сделки с недвижими имоти.  Нашите високо квалифицирани в областта на вещното право юристи ще Ви предоставят правно съдействие при оформянето и приключването на сделката по покупко-продажба на недвижими имоти.   Нашето юридическо обслужване включва следните услуги:

  • Безплатни консултации и правни съвети,свързани със сделки за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
  • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти -  преглед на наличната документация на имота, проверки на собствеността, проверки за тежести в Имотния регистър
  • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други
  • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори
  • Представителство пред държавните органи и пред органите на местната администрация  с цел набавяне на необходимата за нотариалното производство документация- данъчни оценки, скици и др. - при необходимост
  • Представителство в нотариалното производство по покупко-продажба - съдействие при реализиране на сделките пред нотариус – при необходимост
  • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти
  • И всички други правни въпроси, свързани с покупко-продажбата на имоти, които ще направят процеса по покупко-продажба безпроблемен и ще осигурят спокойствие и сигурност на Вас, нашите клиенти

Ако имате въпроси, изпратете ни запитване!