Застраховки

Имущественото застраховане осигурява защита срещу  голям брой рискове на Вашето недвижимо и движимо имущество. Предмета на застраховката са недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат срещу определени рисковете – пожар, природни бедствия, аварии, земетресение, кражба, грабеж, вандализъм и други. Обектите на застраховка са недвижимо имущество – апартаменти, офиси, складове, къщи, вили, магазини, ателиета, външни площадки, басеини и движимо имущество- обзавеждане, техника, уреди, стока, материали, оборудване и други.

Основните рискове, които покрива имущественото застраховане, са следните:

  • Пожар и последиците от него и от гасенето му;
  • Последици от мълния; експлозия, имплозия; сблъскване и падане на летателно тяло;
  • Природни бедствия - 1. Буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони, в резултат на буря; ураган или градушка; проливен дъжд; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед

                                        2. Наводнение, вследствие на природни бедствия

                                        3. Свличане и срутване на земни пластове

                                        4. Земетресение

  • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми;
  • Късо съединение, токов удар, непряко попадение на мълния;
  • Гражданска отговорност  за причинени вреди на трети лица, вследствие на настъпило застрахователно събитие;
  • Вандализъм;
  • Кражба чрез взлом;
  • Разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество в следствие покрит застрахователен риск
  • Разходи за хотел, вслучай, че жилището е станало необитаемо вследствие застрахователно събитие

 

Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.
Застрахователната премия  се заплаща еднократно или разсрочено до четири  вноски без допълнително оскъпяване.

Готови сме да Ви осигурим спокойствие за Вашето имущество, като Ви съдействаме да намерите и сключите най-изгодните имуществени застраховки. За да получите Вашата персонална оферта за имуществено застраховане,  свържете се с нас.